Börker toren toer

Börker Toren Tour 28 t/m 30 augustus 2024

Begin februari zal er meer informatie bekend worden gemaakt

 

 

Börker Toren Toer 2024

Börker Toren Toer 2024

In 2024 vindt de 7e Börker Toren Toer plaats op 28, 29 en 30 augustus. Eén week eerder dan u gewend bent. Dat heeft alles te maken met de Internationale Windmolenrally die op 24 en 25 augustus plaatsvindt in Hengelo Gld. Voor buitenlandse deelnemers wordt het zo aantrekkelijker om naar Nederland af te reizen en in één week aan twee evenementen deel te kunnen nemen. Doordat we niet op vrijdag over het hotel kunnen beschikken, start de Börker Toren Toer nu op woensdag. Zo blijft het gat tussen beide evenementen zo kort mogelijk.

Omdat aan de Windmolenrally motoren meedoen tot bouwjaar 1940, hebben wij de BTT-routes wat ingekort. Daardoor blijft het ook voor deze oudere motoren aantrekkelijk om aan de Börker Toren Toer deel te nemen. In totaal rijden we nu ca. 550 km in plaats van normaal 750 km. Aan de Börker Toren Toer kunnen motoren met bouwjaar tot 1958 deelnemen. Het maximale aantal deelnemers aan de BTT is gesteld op 50 personen.

Organisatie 2024

De organisatie is inmiddels gestart met de editie voor 2024. Inmiddels zijn alle routes uitgezet en zijn afspraken gemaakt met de horeca en bezienswaardigheden. Hopelijk resulteert dit weer in een goede  en gezellige uitvoering van deze BTT-rit.

Het programma voor 2024

Het programma voor de Börker Toren Tour ziet er in grote lijnen als volgt uit :

Dinsdag 27 augustus
Keuring en samenzijn in Westerbork.

Woensdag 28 augustus:
Op de eerste rijdag vertrekken we in zuidelijke richting naar de Vechtstreek. Langs de rivier de Regge rijden we naar Holten. Vervolgens gaan we via de Sallandse Heuvelrug, waar de heide volop in bloei staat, naar de Hellendoornse- en Lemelerberg. Bij Ommen bereiken we het Vechtdal. Via Balkbrug, het Reestgebied en Hoogeveen rijden we terug naar Westerbork.
Totale afstand: 200 km.

Donderdag 29 augustus:
Vandaag koersen we in zuidoostelijke richting. We brengen een bezoek aan het Industrieel Smalspoor in Erica. Vandaaruit gaat het naar Schoonebeek waar we de grens met Duitsland oversteken. We rijden door het heuvelachtige landschap van de Grafschaft Bentheim naar de Nederlandse regio Twente. Daar steken we nogmaals de grens over en rijden in de buurt van Hardenberg opnieuw Nederland binnen. We passeren hier de rivier de Vecht. Via een aantal Drentse natuurgebieden arriveren we weer in Westerbork. Aansluitend aan deze rit is er aan het eind van de middag het concours d’ élégance.
Totale afstand: 190 km.

Vrijdag 30 augustus:
De rit van vandaag voert ons uitsluitend door de provincie Drenthe. In Veenhuizen bezoeken we een oude elektriciteitscentrale, onderdeel van een Unesco-gebied en overblijfsel van een sociaal experiment uit de 19e eeuw. Hierna rijden we door het stroomgebied van de Drentse Aa in het noorden van Drenthe. ’s Middags sluiten we de 7e Börker Toren Toer af in museumdorp Orvelte.
Totale afstand: 170 km.

Tijdens alle drie rijdagen rijden we hoofdzakelijk over 60 km-wegen. Indien noodzakelijk soms een deel over rustige 80 km-wegen.

Start
De start is dagelijks vanaf 08.00 uur op de parkeerplaats van de kerk aan de Molenweg in Westerbork.

Overnachtingsmogelijkheden

Alle overnachtingsmogelijkheden zich in Schoonloo. Het gaat daarbij om zowel hotel, camping als appartementen. De prijzen hiervan vind je op het aanmeldingsformulier.

De organisatie

De organisatie van deze 7e Börker Toren Toer is in handen van:

Johan Rutgerink, toercoördinator
Gert Goor
Hennie Bork financiën

Email: borkertt@outlook.com

Downloads

R

Inschrijfformulier Börker Toren Toer 2024

R

Reglement Börker Toren Toer 2024

R

Route beschrijving dagen 1 t/m 3

Börker Turm Tour 2024

Börker Turm Tour 2024

Im Jahr 2024 wird der 7. Börker Turm Tour am 28., 29. und 30. August stattfinden. Eine Woche früher als Sie es gewohnt sind. Das hat mit der Internationalen Windmühlenrallye zu tun, die am 24. und 25. August in Hengelo Gld. stattfindet. Das macht es für ausländische Teilnehmer attraktiver, in die Niederlande zu reisen und an zwei Veranstaltungen in einer Woche teilzunehmen. Da wir das Hotel am Freitag nicht haben können, wird die Börker Turm Tour nun am Mittwoch beginnen. Dadurch wird der Abstand zwischen den beiden Veranstaltungen so kurz wie möglich gehalten.

Da die Windmühlenrallye mit Motorrädern bis 1940 stattfindet, haben wir die BTT-Routen etwas verkürzt. So bleibt es auch für diese älteren Motorräder attraktiv, an der Börker Turm Tour teilzunehmen. Insgesamt fahren wir jetzt etwa 550 km statt der normalen 750 km. An der Börker Turm Tour können Motorräder bis Baujahr 1958 teilnehmen. Die maximale Teilnehmerzahl an der BTT ist auf 50 Personen festgelegt.

Organisation 2024
Die Organisation hat nun mit der Arbeit an der Ausgabe 2024 begonnen. Inzwischen sind alle Strecken aufgezeichnet und Absprachen mit den Gastronomiebetrieben und Sehenswürdigkeiten getroffen worden. Wir hoffen, dass dies wieder zu einer guten und angenehmen Durchführung dieser BTT-Fahrt führen wird.

Das Programm für 2024

Das Programm der Börker Turm Tour sieht im Wesentlichen wie folgt aus:

Dienstag, den 27. August:
Bewertung und Zusammenkunft in Westerbork.

Mittwoch, den 28. August:
Am ersten Tag fahren wir in Richtung Süden in die Vechteregion. Entlang des Flusses Regge fahren wir nach Holten. Dann geht es über den Sallandse Heuvelrug, wo das Heidekraut in voller Blüte steht, zu den Bergen Hellendoorn und Lemelerberg. Bei Ommen erreichen wir das Vechtetal. Über Balkbrug, das Reestgebiet und Hoogeveen fahren wir zurück nach Westerbork.

Gesamtstrecke: 200 km.

Donnerstag, den 29. August:
Heute gehen wir in Richtung Südosten. Wir besuchen die Industrie-Schmalspurbahn in Erica. Von dort geht es weiter nach Schoonebeek, wo wir die Grenze nach Deutschland überqueren. Wir fahren durch die hügelige Landschaft der Grafschaft Bentheim in die niederländische Region Twente. Dort überqueren wir erneut die Grenze und fahren bei Hardenberg wieder in die Niederlande. Hier passieren wir den Fluss Vecht. Über mehrere Naturschutzgebiete in Drenthe gelangen wir zurück nach Westerbork. Im Anschluss an dieser Fahrt findet am späten Nachmittag der Concours d’élégance statt.

Gesamtstrecke: 190 km.

Freitag, den 30. August:
Die heutige Fahrt führt uns ausschließlich durch die Provinz Drenthe. In Veenhuizen besuchen wir ein altes Kraftwerk, Teil einer Unesco-Stätte und Überbleibsel eines sozialen Experiments aus dem 19. Jahrhundert. Danach fahren wir durch das Flussgebiet der Drentse Aa im Norden von Drenthe. Am Nachmittag beenden wir den 7. Börker Turm Tour im Museumsdorf Orvelte.

Gesamtstrecke: 170 km.

An allen drei Fahrtagen fahren wir hauptsächlich auf 60 km-Straßen. Wenn nötig, auch mal einen Abschnitt auf ruhigen 80 km-Straßen.

Start
Der Start ist täglich ab 08.00 Uhr auf dem Kirchenparkplatz am Molenweg in Westerbork.

Unterkunft
Alle Unterkunftsmöglichkeiten befinden sich in Schoonloo. Dazu gehören Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen. Die Preise finden Sie auf dem Anmeldeformular.

Organisation
Die Organisation dieser 7. Börker Turm Tour liegt in den Händen von:

Johan Rutgerink, Tourkoördinator
Gert Goor
Hennie Bork, Finanzen

E-Mail: borkertt@outlook.com

 

Downloads

R

Anmeldformular Börker Turm Toer 2024

R

Reglement Börker Turm Toer 2024

R

Wegbeschreibung Turm Toer 2024

Börker Tower Tour 2024

Börker Tower Tour 2024

In 2024, the 7th Börker Tower Tour will take place on 28, 29 and 30 August. One week earlier than you are used to. This has everything to do with the International Windmill Rally that will take place in Hengelo Gld. on 24 and 25 August. This makes it more attractive for foreign participants to travel to the Netherlands and take part in two events in one week. Because we can not have the hotel on Friday, the Börker Tower Tour will now start on Wednesday. This will keep the gap between the two events as short as possible.

As the Windmillrally involves motorbikes up to 1940, we have shortened the BTT-routes somewhat. This keeps it attractive for these older motorbikes to participate in the Börker Tower Tour. In total, we now ride about 550 km instead of the normal 750 km. Motorbikes built until 1958 can participate in the Börker Tower Tour. The maximum number of participants in the BTT is set at 50 persons.

Organisation 2024

The organisation has now started work on the 2024 edition. Meanwhile, all routes have been plotted and arrangements have been made with the catering establishments and places of interest. Hopefully, this will again result in a good and enjoyable performance of this BTT-ride.

 

The programme  2024

The programme for the Börker Tower Tour looks broadly as follows :

Tuesday 27 August

Judging and get-together in Westerbork.

Wednesday, 28 August:

On the first day of riding, we set off south to the Vecht region. Along the Regge river, we ride to Holten. We then go via the Sallandse Heuvelrug, where the heather is in full bloom, to the Hellendoorn and Lemelerberg mountains. Near Ommen, we reach the Vecht valley. Via Balkbrug, the Reest area and Hoogeveen, we ride back to Westerbork.

Total distance: 200 km.

Thursday 29 August:

Today we head southeast. We visit the Industrial Narrow Gauge Railway in Erica. From there, it’s on to Schoonebeek where we cross the border into Germany. We ride through the hilly landscape of Grafschaft Bentheim to the Dutch region of Twente. There, we cross the border again and ride into the Netherlands again near Hardenberg. Here, we pass the Vecht river. Via several nature reserves in Drenthe, we arrive back in Westerbork. Following this ride, there will be the concours d’ élégance in the late afternoon.

Total distance: 190 km.

Friday, August 30:

Today’s ride takes us exclusively through the province of Drenthe. In Veenhuizen, we visit an old power station, part of a Unesco site and remnant of a social experiment from the 19th century. After this, we drive through the Drentse Aa river basin in the north of Drenthe. In the afternoon, we close the 7th Börker Tower Tour in museum village Orvelte.

Total distance: 170 km.

During all three driving days, we ride mainly on 60 km roads. If necessary, sometimes a section on quiet 80 km roads.

Start

The start is daily from 08.00 at the church carpark on Molenweg in Westerbork.

Accommodation

All accommodation options are in Schoonloo. These include hotel, camping and appartments. You will find their prices on the registration form.

Organisation

The organisation of this 7th Börker Tower Tour is in the hands of:

Johan Rutgerink, tour coördinator

Gert Goor

Hennie Bork, finance

Email: borkertt@outlook.com

Downloads

R

Registration Form Börker Tower Tour 2024

R

Regulations Börker Tower Tour 2024

R

Travel directions Tower Tour 2024

Contactgegevens

Kontaktdaten

Contactdetails

 

Börker Toren Toer

Johan Rutgerink                                                     

de Akkers 22

9431 KK WESTERBORK

Contactpersoon: Johan Rutgerink

E-mailadres: borkertt@outlook.com

Telefoon: +31(0)6-83901040

Share This