Börker toren toer

Börker Toren Tour 7 t/m 9 september 2023

Met als motto een toertocht van de Veluwe tot het Wad van ca. 650 km.

Begin februri zal er meer informatie bekend worden gemaakt

 

In 2023 organiseert de Veteraan Motoren Club in samenwerking met de stichting Zomeractiviteiten Westerbork voor de 6e keer een internationale 3-daagse toeristische motortoer.

 

Börker Toren Toer 2023

In 2022 organiseert de Veteraan Motoren Club in samenwerking met de stichting Zomeractiviteiten Westerbork voor de 5e de keer een internationale 3-daagse toeristische motortoer. Van 8 t/m 10 september kunnen motoren en driewielers met een bouwjaar van voor 1948 deelnemen aan deze toer in noord en oost Nederland. In totaal wordt ca. 700 km. afgelegd over voornamelijk verkeersluwe wegen.

Deelname van 1 dag of 2 dagen is ook mogelijk in overleg met de organisatie.

Aanleiding organisatie Börker Toren Toer

Eind 2017 was het huidige organisatieteam op bezoek bij de familie Miedema in Raard, tijdens de oudejaarsopenstelling van hun museum. Daar troffen we enkele mensen die regelmatig lange afstanden rijden met hun oude motoren. Aan tafel ging het gesprek al snel over de opgedane ervaringen in het buitenland met de organisatie van diverse ritten. We constateerden dat we elkaar al tegenkwamen bij meerdaagse ritten in o.a. Noorwegen en België, maar vrijwel nooit in Nederland. De vraag die overbleef was: “Waarom wordt er in Nederland niet iets dergelijks georganiseerd?”

Op weg naar huis zeiden we tegen elkaar: “Als niemand wat doet, dan proberen we het zelf. Er is ruimte genoeg in noord en oost Nederland en in de Duitse grensstreek met z’n afwisselende landschap. Het moet natuurlijk wel een groot rondje om de kerk zijn, zoals een VMC-rit betaamt”.

Bovenstaande was nogal gauw gezegd. We constateerden al snel dat er wel een partner nodig was in de vorm van een vereniging.

In Westerbork zijn we gezegend met een actieve club mensen, de Stichting Zomeractiviteiten Westerbork, die zich inzet voor de organisatie van veel en grote activiteiten. In het verleden hadden wij met hen ervaring opgedaan bij het opzetten van de “Börker Proms” in de sporthal, waar diverse lokale muziekgezelschappen zich presenteerden aan ca. 800 bezoekers. Ook door de  mede-organisatie van de “Drentse Rijwiel 4-daagse” en de contacten met de gemeente die de Stichting Zomeractiviteiten Westerbork had, leek zij ons een prima partner voor de organisatie van de “Börker Toren Toer”.

Na een eerste gesprek met hen, kwam er groen licht en zijn we begonnen met de organisatie van de eerste echte Börker Toren Toer. In 2018, het eerste jaar, meldden zich direct al diverse Nederlandse liefhebbers van langere ritten aan voor deelname. Bij de tweede editie konden we de eerste buitenlandse deelnemers verwelkomen. Tijdens de afgelopen 4 ritten schreven motorliefhebbers uit Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk en Oostenrijk zich in voor onze meerdaagse rit.

Inmiddels zijn er al veel rijders die in de afgelopen jaren meerdere keren mee hebben gereden en door hun verhalen steeds weer nieuwe mensen enthousiasmeerden en meebrachten.

Door goede afspraken te maken met de horeca en andere partijen is het ook in 2020 en 2021- ondanks de Covid-19 epidemie – gelukt de Börker Toren Toer door te laten gaan. Ondanks Covid-19 lag het aantal deelnemers, inclusief de passagiers, rond de 35-40 mensen in 2020 en 2021. Dit enigszins beperkte aantal deelnemers werd veroorzaakt door relatief veel afmeldingen vanwege zeer uiteenlopende redenen.

Over enkele maanden gaan we weer van start met de organisatie van de editie 2022, het jaar waarin we ons eerste lustrum vieren. We hopen dat er dan weer veel binnen- en buitenlandse rijders aanwezig zullen zijn. Het streven is dan met maximaal 50 deelnemers van start te gaan.

 Overnachtingsmogelijkheden

Tijdens deze 5e editie van de Börker Toren Tocht, zouden de deelnemers worden ondergebracht in Hotel “Het Witte Veen” in Witteveen. Maar …..

Op zaterdagavond 16 april jl. werd de organisatie overvallen door het bericht dat Hotel “Het Witte Veen” in Witteveen, door een grote uitslaande brand, tot de grond toe is afgebrand.

Diezelfde avond heeft de organisatie contact gelegd met Herberg “de Loohoeve” in Schoonloo, op ca. 12 km van Westerbork gelegen. Op dat moment konden we alle reeds ingeschreven deelnemers naar dit hotel overboeken. Vanwege de vele reserveringen voor de maand september bij dit hotel, kunnen we echter niet over meer hotelkamers beschikken. Daarom zijn, op Camping “de 10 Heugten”, op 10 minuten lopen van het hotel, een aantal chalets (4-6 persoons) vastgelegd. Deelnemers die in een van deze chalets overnachten, ontbijten iedere ochtend bij Herberg de “Loohoeve”. Datzelfde geldt voor het diner.

Voorlopige planning 2022

8 sept. Rit naar Twente en bezoek aan de historische zagerij van kasteel Twickel

9 sept. Rit naar Friesland en bezoek aan het Automobielmuseum Friesland

10 sept. Rit door Drenthe

Totaal ca. 700 km.

 De organisatie is in handen van:

Johan Rutgerink en Gert Goor

E-Mail: borkertt@outlook.com

 

 

 

Downloads

R

Informatie Börker Toren Toer 2022

R

Inschrijfformulier Börker Toren Toer 2022

R

Reglement Börker Toren Toer 2022

R

Route beschrijving dagen 1 t/m 3

R

Programmaboekje

Börker Turm Tour 2022

Im Jahr 2022 organisiert der Veteran Motorcycles Club in Zusammenarbeit mit der Stichting Zomeractiviteiten Westerbork (Stiftung Sommeraktivitäten) zum fünfte Mal eine internationale
3-tägige touristische Motorradtour.  
Vom 8. bis 12. September können Motorräder und Dreiräder, die vor 1948 gebaut wurden, an dieser Tour im Norden und Osten der Niederlande teilnehmen. Insgesamt werden rund 700 Kilometer auf überwiegend verkehrsarmen Straßen zurückgelegt.

Grund für die Organisation der Börker Turm Tour

 Ende 2017 besuchte das aktuelle Organisationsteam die Familie Miedema in Raard anlässlich der Silvestereröffnung ihres Museums. Dort trafen wir einige Leute, die regelmäßig lange Strecken mit ihren alten Motorrädern zurücklegen. Am Tisch drehte sich das Gespräch bald um unsere Erfahrungen im Ausland mit der Organisation von verschiedenen Fahrten. Wir stellten fest, dass wir uns bei mehreren Tagesausflügen in Norwegen und Belgien getroffen hatten, aber kaum in den Niederlanden. Die Frage, die sich stellte, war: “Warum wird so etwas nicht in den Niederlanden organisiert?”

Auf dem Heimweg sagten wir zueinander: “Wenn niemand etwas unternimmt, versuchen wir es eben selbst. Im Norden und Osten der Niederlande sowie in der deutschen Grenzregion mit ihrer abwechslungsreichen Landschaft gibt es viel Platz. Natürlich muss es eine große Schleife um die Kirche sein, wie es sich für eine VMC-Fahrt gehört”.

Das war ziemlich schnell gesagt. Uns wurde schnell klar, dass wir einen Partner in Form eines Vereins brauchten.
In Westerbork haben wir einen aktiven Verein, die Stichting Zomeractiviteiten Westerbork (Stiftung Sommeraktivitäten Westerbork), die sich der Organisation von vielen und großen Aktivitäten widmet. In der Vergangenheit haben wir mit ihnen Erfahrungen bei der Organisation der “Börker Proms” in der Sporthalle gesammelt, bei denen sich verschiedene lokale Musikgruppen vor rund 800 Besuchern präsentierten. Die Stichting Zomeractiviteiten Westerbork schien aufgrund der Mitorganisation der “Drentse Rijwiel 4-daagse” (eine Viertägige Radveranstaltung mit Zehntausenden von Teilnehmern) und der Kontakte der Stiftung zur Gemeinde auch ein guter Partner für die Organisation der “Börker Turm Tour” zu sein.

Nach einem ersten Gespräch mit ihnen bekamen wir grünes Licht und begannen mit der Organisation des ersten echten “Börker Turm Tour”. Im ersten Jahr 2018 haben sich gleich mehrere niederländische Liebhaber längerer Fahrten zur Teilnahme angemeldet. Bei der zweiten Auflage konnten wir die ersten ausländischen Teilnehmer begrüßen. Bei den letzten 4 Fahrten haben sich Motorradbegeisterte aus Dänemark, Deutschland, Belgien, Frankreich und Österreich für unsere Mehrtagesfahrt angemeldet.

Inzwischen gibt es schon viele Reiter, die in den letzten Jahren mehrfach mitgeritten sind und durch ihre Geschichten immer wieder neue Menschen begeistern und mitnehmen.

Durch gute Absprachen mit dem Gastgewerbe und anderen Beteiligten konnte die Börker Turm Tour trotz der Covid-19-Epidemie auch in den Jahren 2020 und 2021 fortgesetzt werden. Trotz Covid-19 lag die Zahl der Teilnehmer, einschließlich der Fahrgäste, in den Jahren 2020 und 2021 bei etwa 35-40 Personen. Diese etwas begrenzte Teilnehmerzahl war auf relativ viele Absagen aus sehr unterschiedlichen Gründen zurückzuführen.

In einigen Monaten werden wir wieder mit der Organisation der Ausgabe 2022 beginnen, dem Jahr, in dem wir unser erstes Lustrum feiern. Wir hoffen, dass wieder viele in- und ausländische Reiterinnen und Reiter dabei sein werden. Es wird angestrebt, mit maximal 50 Teilnehmern zu beginnen.

 Unterkunft

Während dieser 5. Ausgabe der Börker Turm Tour sollten die Teilnehmer im Hotel “Het Witte Veen” in Witteveen untergebracht werden. Aber …..

Am Samstagabend, dem 16. April, wurde die Organisation von der Nachricht überrascht, dass das Hotel “Het Witte Veen” in Witteveen durch einen Großbrand bis auf die Grundmauern niedergebrannt war.

Noch am selben Abend nahm die Organisation Kontakt auf zu Herberg “de Loohoeve” in Schoonloo, etwa 12 km von Westerbork entfernt. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir alle bereits angemeldeten Teilnehmern in dieses Hotel verlegen. Aufgrund der vielen Reservierungen für den Monat September in diesem Hotel, können wir leider nicht über mehr Hotelzimmer verfügen. Deshalb wurden einige Chalets (4-6 Personen) auf dem Camping “de 10 Heugten” gebucht, der nur 10 Gehminuten vom Hotel entfernt liegt. Teilnehmer, die in einem dieser Chalets wohnen, frühstücken jeden Morgen in Herberg “de Loohoeve”. Das Gleiche gilt für das Abendessen.

 Vorläufige Planung 2022

 

  1. Sept. Fahrt nach Twente und Besuch des historischen Sägewerksgut von SchlossTwickel
  2. Sept. Fahrt nach Friesland und Besuch des Automobilmuseums Friesland

10 Sept. Fahrt durch Drenthe

Insgesamt ca. 700 km.

 Die Organisation liegt in den Händen von:

Johan Rutgerink und Gert Goor

E-Mail: borkertt@outlook.com

 

 

Downloads

R

Einladung Börker Turm Toer 2022

R

Anmeldformular Börker Turm Toer 2022

R

Reglement Börker Turm Toer 2022

Börker Tower Tour 2022

In 2022, the Veteran Motorcycles Club, in collaboration with the Stichting  Zomeractiviteiten Westerbork (Summer Activities Foundation), is organising an international 3-day tourist motorcycle tour for the third time. From 8 to 10 September, motorcycles and tricycles built before 1948 can participate in this tour in the north and east of the Netherlands. In total, approximately 700 km will be covered on mainly low-traffic roads. The routes are available on paper but also for navigation equipment. You will receive the routes as indicated on the registration form. 

Reason for organising the Börker Tower Tour

 At the end of 2017, the current organisation team visited the Miedema family in Raard, during the New Year’s Eve opening of their museum. There we met some people who regularly ride long distances with their old motorbikes. At the table, the conversation soon turned to our experiences abroad with the organisation of various rides. We realised that we had met each other at several day rides in Norway and Belgium, but hardly ever in the Netherlands. The question that remained was: “Why isn’t something like this organised in the Netherlands?”

On the way home, we said to each other, “If nobody does anything, we’ll try it ourselves. There is plenty of room in the north and east of the Netherlands and in the German border region with its varied landscape. Of course, it has to be a big loop around the church, as a VMC ride should be”.

The above was said very quickly. We soon realised that we needed a partner in the form of an association.

In Westerbork, we are blessed with an active club of people, the Stichting Zomeractiviteiten Westerbork (Westerbork Summer Activities Foundation), which is dedicated to the organisation of many and large activities. In the past, we had experience with them in organising the “Börker Proms” in the sports hall, where various local music groups presented themselves to approximately 800 visitors.
The Stichting Zomeractiviteiten Westerbork also seemed to be a good partner for the organisation of the “Börker Tower Tour” due to the co-organisation of the “Drentse Rijwiel 4-daagse” (4-day bicycle event Drenthe) and the contacts the foundation had with the municipality.

After an initial meeting with them, we got the green light and started organising the first real “Börker Tower Tour”. In 2018, the first year, several Dutch enthusiasts of longer rides immediately signed up to participate. At the second edition, we could welcome the first foreign participants. During the last 4 rides, motorbike enthusiasts from Denmark, Germany, Belgium, France and Austria signed up for our multi-day ride.

Meanwhile, there are already many riders who, in recent years, have several times ridden along and through their stories again and again to enthuse new people and bring them along.

By making good arrangements with the catering industry and other parties, the Börker Tower Tour has also been able to continue in 2020 and 2021 despite the Covid-19 epidemic. Despite Covid-19, the number of participants, including passengers, was around 35-40 people in 2020 and 2021. This somewhat limited number of participants was caused by relatively many cancellations due to very different reasons.

In a few months we will start again with the organisation of the 2022 edition, the year in which we celebrate our first lustrum. We hope that many domestic and foreign riders will again be present. The aim is to start with a maximum of 50 participants.

Accommodation

During this 5th edition of the Börker Tower Tour, the participants would be accommodated in Hotel “Het Witte Veen” in Witteveen. But …..

On Saturday evening 16 April, the organisation was surprised by the news that Hotel “Het Witte Veen” in Witteveen had been burnt to the ground by a major fire.

That same evening, the organisation contacted Herberg “de Loohoeve” in Schoonloo, about 12 km from Westerbork. At that moment we could transfer all already registered participants to this hotel. However, due to the many reservations for the month of September at this hotel, we cannot have more hotel rooms. Therefore, a number of chalets (4-6 persons) have been booked at Camping “de 10 Heugten”, a 10-minute walk from the hotel. Participants staying in one of these chalets will have breakfast every morning at Herberg “de Loohoeve”. The same applies to dinner.

 Preliminary planning 2022

 Sept. 8th   ride to Twente and visit historic sawmill at Twickel Castle

Sept. 9th   trip to Friesland and visit the Friesland Automobile Museum

Sept. 10th tour through Drenthe

In total approx. 700 km.

 The organisation is in the hands of:

Johan Rutgerink and Gert Goor

E-Mail: borkertt@outlook.com

 

 

 

Downloads

R

Inivitation Börker Tower Tour 2022

R

Registration Form Börker Tower Tour 2022

R

Regulations Börker Tower Tour 2022

Contactgegevens

Kontaktdaten

Contactdetails

 

Börker Toren Toer

Johan Rutgerink                                                     

de Akkers 22

9431 KK WESTERBORK

Contactpersoon: Johan Rutgerink

E-mailadres: borkertt@outlook.com

Telefoon: +31(0)6-83901040

Share This